เลื่อนการเรียน Onsite สำหรับนักเรียนทุกชั้นปี  

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

               ขอแจ้งเลื่อนการเรียน Onsite จากเดิมในวันที่ 17 พฤษภาคม 2656 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยจะจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันที่ 21 -22 พฤษภาคม 2565 สำหรับรอบวันและเวลาของแต่ละชั้นปี จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จอร์จ แคร์โรลล์
(ผู้อำนวยการ)