แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน

เมื่อให้การเรียนการสอนของปีการศึกษานี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย แคร์โรลล์ เพรพ มีนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนดังนี้

1. ด้านความปลอดภัย / ลดการแพร่เชื้อโรค

1.1 คัดกรอง (Screening) : ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัด
อุณหภูมิร่างกาย และตรวจ Antigen Test Kit ก่อนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน นักเรียนและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนตรวจ Antigen Test Kit อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

1.2 สวมหน้ากาก (Mask) : ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ที่อยู่ในสถานศึกษา

1.3 ล้างมือ (Hand Washing) : ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย 20 วินาที
หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูกจัดให้มีจุดล้างมือพร้อมอุปกรณ์อย่างเพียงพอ

1.4 เว้นระยะห่าง (Social Distancing) : เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

1.5 ทำความสะอาด (Cleaning) : เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาด
ห้องเรียน และบริเวณต่างๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุ
อุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียนทุกวัน

2. การป้องกันโรค

2.1 ครูประจำชั้นคัดกรองนักเรียนที่มีอาการป่วยด้วยไข้ ไอ เจ็บคอ ก่อนเริ่มเรียน หากพบว่ามี
นักเรียนที่เป็นไข้หรือมีอาการเป็นหวัด ไอ เจ็บคอ หรือมีตุ่มในช่องปาก จะส่งต่อที่ห้องพยาบาลเพื่อตรวจอีกครั้ง ถ้าหากเจ็บป่วยจริงหรือมีแนวโน้วว่าเจ็บป่วยจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและมารับไปพบแพทย์

2.2 ป้องกันการระบาดในห้องเรียน โดยให้นักเรียนที่ป่วยหยุดพักรักษาตัวที่บ้านอย่างน้อย 7 วัน เมื่อหาย
แล้วมีใบรับรองแพทย์จึงอนุญาตให้มาเรียนได้ ถ้าหากพบว่ามีการระบาดของโรคติดต่อในห้องเรียนมีการแจ้งให้
หัวหน้าครูทราบเพื่อรายงานตามขั้นตอนต่อไป

2.3 ให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกครอบครัว ครู บุคลากร เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น วิธีการป้องกัน ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงสถานที่และพฤติกรรมเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ ให้ความรู้เกี่ยวกับการตีตราทางสังคม (social
stigma)


3. สวัสดิภาพและการคุ้มครอง

3.1 แนวทางปฏิบัติเมื่อพบนักเรียนป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อ :
นักเรียน :
– นักเรียนป่วยหยุดอยู่บ้านทันทีจนกว่าจะหายดี โดยใช้ใบรับรองแพทย์ในการกลับเข้าเรียนอีกครั้ง นักเรียนที่มีความเสี่ยงสูง (ใกล้ชิดกับนักเรียนป่วย) จะถูกแยกออกไปเรียนอีกอาคารหนึ่ง 3 วัน กรณีมีนักเรียนเสี่ยงสูงมากกว่านักเรียนเสี่ยงต่ำ นักเรียนเสี่ยงต่ำแยกออกไปเรียนอีกอาคารหนึ่ง 3 วัน (เป็นไปตามความเหมาะสม)
– นักเรียนที่ไม่ติดเชื้อ/ไม่ป่วย : กลับเข้ามาเรียนปกติ
– นักเรียนที่ติดเชื้อ/ป่วย : พักรักษาตัวที่บ้าน

โรงเรียน :
– ประกาศแจ้งเตือนทันทีเมื่อพบนักเรียนที่มีความเสี่ยง เช่น สมาชิกในครอบครัวป่วย/ตรวจพบเชื้อ
– ประกาศแจ้งเตือนทันทีเมื่อพบนักเรียนป่วย/ติดเชื้อ
– ทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนบริเวณดังกล่าว
– โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในระดับชั้นอื่นๆ
– โรงเรียนไม่แจ้งชื่อนักเรียนและครอบครัวที่ป่วย/ติดเชื้อ นอกจากนักเรียนและครอบครัวต้องการแจ้งเอง

เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์และโรคใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทางโรงเรียนจะมีการอัพเดทนโยบายต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของกรมการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำนึงถึงความเหมาะสม พอดี ระหว่างสุขภาพและคุณภาพชีวิต