Primary School


Primary School

แคร์โรลล์ เพรพ เปิดรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี 2565 เราใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรไทยที่ใช้ทั่วไปในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน 

เราศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรแล้วพบว่าหลักสูตรนี้สมวัย ไม่มากและไม่น้อยเกินไป เราไม่ต้องการใช้หลักสูตรสองภาษาที่นักเรียนจะต้องเพิ่มการท่องจำคำศัพท์ในวิชาอื่นๆอย่างไร้เป้าหมาย โดยที่ทักษะแก่นหลักยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้

แน่นอนว่า เพื่อให้เทียบเท่าการศึกษาระดับนานาชาติ เราต้องปรับและเพิ่มเป้าหมายบางรายวิชาแยกต่างหาก เช่น ภาษาต่างประเทศ, การค้นหาความถนัดรายบุคคล, ความคิดสร้างสรรค์, การคิดวิเคราะห์, เทคโนโลยี, ความฉลาดทางอารมณ์และทักษะทางสังคม 

แคร์โรลล์ เพรพ เชื่อว่าความรับผิดชอบและความเป็นผู้ใหญ่ที่เราสร้างให้นักเรียนตั้งแต่ยังเล็ก จะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวและเรียนต่อในระดับมัธยมได้ทุกรูปแบบ เป็นนักเรียนที่ยืดหยุ่น รู้จักกาลเทศะ สถานที่และผู้คนรอบตัว รู้เป้าหมายของตัวเองและสามารถอดทนพยายามไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง 2551  : หลักสูตรแกนกลาง 2551

รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของนักเรียนระดับประถม 1-3 ที่แคร์โรลล์ เพรพ : CPDP-Primary

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนที่แคร์โรลล์ เพรพ : Student Assessment 

ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนเป็นช่วงเวลาสำคัญของครอบครัว ที่แคร์โรลล์ เพรพ ต้องการคืนกลับให้นักเรียนได้พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะสังคมกับสมาชิกครอบครัวและเพื่อน  นักเรียนของเรามีเวลาว่างสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง, เรียนเสริมทักษะที่ต้องการภายในโรงเรียน 

เรามั่นใจว่า การได้ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวและเพื่อน การได้พูดคุยสื่อสารสิ่งต่างๆระหว่างวัน ความรู้สึก เป็นส่วนที่สำคัญของชีวิต โดยเฉพาะในเด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

งานวิจัย มากมายแสดงให้เห็นว่า สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี การบ้านไม่ได้ช่วยให้นักเรียนเรียนได้ดีขึ้น นอกจากนั้นการบ้านยังเพิ่มความวิตกกังวลให้กับเด็ก มีเด็กมากมายที่ไม่อยากทำการบ้านเพราะความรู้สึกกดดัน ความเครียด 

 

CONTACT US