เมื่อผู้ปกครองได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมซัมเมอร์แคมป์อเมริกาของเราเรียบร้อยแล้ว สถาบันจะทำนัดหมายให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามาสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ในด้านทัศนคติ ความเป็นผู้ใหญ่ และทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ผู้ปกครองและนักเรียนจะทราบผลการสัมภาษณ์ทันที นักเรียนที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์อาจมีการนัดเข้ามาสัมภาษณ์ใหม่ในอีก 1 เดือน เพื่อดูพัฒนาการความเปลี่ยนแปลง โดยมีการกำหนดวันประเมินอีกครั้งที่แน่นอน  เมื่อนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการตอบรับเข้าร่วมทริป กรุณาดำเนินการดังนี้