𝐂𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐩 𝐒𝐭𝐚𝐟𝐟 𝐒𝐩𝐨𝐭𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 Ep.3

𝐂𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐩 𝐒𝐭𝐚𝐟𝐟 𝐒𝐩𝐨𝐭𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 EP.3

ตามติดชีวิต Floor Captain.

Today, let’s explore the daily routine of a Floor Captain at Carroll Prep. 

วันนี้พามาตามติดชีวิต Floor Captain หรือว่าหัวหน้าระดับชั้น (ครูใบเฟิร์น) มาดูว่าในแต่ละวัน Floor Captain ที่นี่ทำหน้าที่อะไรบ้าง แนวการสอนหลักสูตรเป็นอย่างไร การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นแบบไหน