FAMILY SPLASH ART

สนุกสนาน ผ่อนคลายอารมณ์ ไปกับการปาบอลลูนใส่สีเฟรมแคนวาสทั้งครอบครัว พร้อมได้ภาพงานศิลป์ที่ไม่เหมือนใคร ขนาด 60×80 ซม. กลับไปตกแต่งบ้าน

FAMILY SPLASH ART

To book “FAMILY SPLASH ART,” please fill out the form below with your information. Our team will get in touch with you to confirm your booking.

FAMILY SPLASH ART
Please note that there is a fee associated with this activity
"ข้าพเจ้ารับทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้"