First assessment and goal setting

เมื่อเด็กเข้าเรียนครบ 1 เดือนแรกที่แคร์โรลล์ เพรพ คุณครูจะนัดหมายคุยกับผู้ปกครองนักเรียนรายบุคคล เพื่อรายงานพัฒนาการและตั้งเป้าหมายร่วมกัน การพูดคุยถึงความต้องการของแต่ละครอบครัวอย่างตรงไปตรงมา จะทำให้เป้าหมายของครูและผู้ปกครองสอดคล้องกัน นำไปสู่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย ดังนั้นก่อนวันนัดหมาย แนะนำให้ผู้ปกครองเตรียมตัว ดังนี้

 1. ทำความเข้าใจว่า การประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการของการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนรู้อะไรและทำอะไรได้บ้าง ซึ่งใช้วิธีการหลากหลายในการรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกตผู้เรียนขณะเรียน การตรวจสอบสิ่งที่ผู้เรียนสร้างขึ้น หรือการทดสอบความรู้ เพื่อที่จะใช้ข้อมูลนี้ในการพัฒนานักเรียนต่อไป

  การประเมินผล (Assessment) ไม่ใช่การประเมินค่า (Evaluation) ดังนั้นเราไม่ตัดสินว่านักเรียนเรียนดี ความสามารถดีหรือไม่จากการประเมินผลนี้ สิ่งที่ผู้ปกครองต้องจดจ่อคือเป้าหมายต่อไปของบุตรหลาน และวิธีการช่วยเหลือให้บุตรหลานมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

 2. ผู้ปกครองสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของตนเองที่มีต่อบุตรหลาน และซื่อสัตย์ต่อความคิด ความรู้สึกนั้น เมื่อถึงเวลาตั้งเป้าหมายร่วมกัน หากมีเป้าหมายใดไม่ตรงกับความต้องการ ผู้ปกครองควรสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ครูมีหน้าที่รับฟังและประเมินว่าเป้าหมายที่ผู้ปกครองต้องการนั้นโรงเรียนสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง หากต้องมีการช่วยส่งเสริมที่บ้าน คุณครูจะพูดคุยวางแผนกับผู้ปกครองได้อย่างชัดเจน

 3. เมื่อตั้งเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนแล้ว โรงเรียนมีหน้าที่พัฒนาเด็กให้ไปถึงเป้าหมายเหล่านั้น หากมีอุปสรรคระหว่างทาง คุณครูจะสื่อสารและขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง โดยทั่วไปการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนในเวลาเรียนที่โรงเรียนเพียงพอสำหรับพัฒนานักเรียนตามเป้าหมาย ดังนั้นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องโฟกัส คือ พัฒนาการของบุตรหลานว่ามีแนวโน้มไปในเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และให้โรงเรียน คุณครู ผู้เชี่ยวชาญจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงวิธีการและระยะเวลาในการเรียนแต่ละทักษะอย่างเหมาะสม 

 4. การประเมินของแคร์โรลล์ เพรพ เป็นการประเมินรายบุคคล ดังนั้นผลการประเมินจึงไม่สามารถนำมาเทียบกันได้

 5. หลังการประเมิน หากผู้ปกครองต้องการพูดคุยหารือเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตรหลาน โดยเฉพาะในสิ่งที่บุตรหลานอยู่ในระหว่างการพัฒนา โปรดระวังคำพูดหากต้องพูดคุยต่อหน้าบุตรหลาน หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดเชิงลบที่กำหนดตัวตนของเด็ก เช่น “เด็กทำไม่ได้” “เด็กไม่รู้เรื่อง” “เด็กไม่หัวในด้านนี้” แต่ให้ใช้คำว่า “กำลังพัฒนา…..” แทน เพื่อให้เด็กรู้ว่าทุกอย่างสามารถพัฒนาได้

Once a child has completed their first month at Carroll Prep, teachers will schedule individual appointments with the student’s parents. During these meetings, they will discuss developments and collaboratively set goals, openly addressing each family’s needs. This alignment of goals between teachers and parents leads to satisfaction on both sides. Therefore, we recommend that parents prepare as follows before the appointment date.

 1. Understand that assessment refers to the process of gathering information about learners to determine what students know and what they can do. It utilizes various methods to collect data, such as observing students while they study, checking their creations, or administering knowledge tests. This information is then used to further develop students.

  Assessment is distinct from evaluation. We do not judge students’ abilities or whether they are performing well. Instead, the focus should be on identifying the next goal for the child and finding ways to support continuous development.
 1. Parents should assess their own expectations for their children and be honest about their thoughts and feelings. When setting goals together, if there are any disparities between parents’ goals and those of the school, honest communication is crucial. Teachers have a responsibility to listen to parents’ goals and determine how the school can assist. If additional support is needed at home, teachers will clearly outline plans with parents.

 2. When clear goals are established together, schools are responsible for guiding children to achieve those goals. If obstacles arise, teachers will communicate and seek assistance from parents. Typically, adjusting the teaching plan during school hours is sufficient to help students progress toward their goals. Parents should focus on whether their child’s development aligns with the established goals and allow schools, teachers, and experts to manage the learning process, including selecting appropriate methods and timing for mastering each skill.

 3. Carroll Prep’s assessment is tailored to each individual student, meaning that evaluation results cannot be compared.

 4. After evaluation, if parents wish to discuss their child’s development, particularly regarding areas where the child is still improving, they should choose their words carefully, especially when speaking in front of their children. Negative language such as “The child can’t do it,” “The child doesn’t know,” or “The child doesn’t know how to do this” should be avoided. Instead, use phrases like “The child is developing…” to convey the message that all skills can be improved with effort.