Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

     Carroll Preparatory Primary & Preschool  เราให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของทุกคน ซึ่งรวมถึงการเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ (หรือ “ประมวลผล”) ข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ยังแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการติดต่อเรา ตลอดจนระบุสิทธิ์ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
     Carroll Preparatory Primary & Preschool   เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ในเขตจตุรจักร กรุงเทพฯ ประเทศไทย เราให้การศึกษาแก่เด็กอายุระหว่าง 18 เดือนถึง 3  ปี Carroll Preparatory Primary & Preschool  เป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศุนย์การเรียนตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสิทธิของบุุคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยืการเรียน พ.ศ. 2554 ที่ตั้งศูนย์ บองมาร์มาเช่ เลขที่ 105/1 ถนน เทศบาลสงเคราห์ แขวงลาดยาว เขตจตุรจักร กรุงเทพมหานคร 

ประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์อะไร?

      วัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้คือเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศความเป็นส่วนตัวของเราควรอ่านร่วมกับนโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของเราซึ่งอ้างอิงถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายการปกป้อง นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ และนโยบาย CCTV เป็นต้น  โปรดอ่านประกาศนี้อย่างละเอียด และหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการใช้งาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่ info@carrollprep.ac.th หากคุณพิจารณาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมตามนโยบายนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่  info@carrollprep.ac.th นอกจากนี้คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทยได้ เราจะปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ที่ส่งผลต่อวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะได้รับแจ้งบนเว็บไซต์ของเราและถึงคุณโดยตรง เท่าที่เป็นไปได้

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?
     คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่ระบุตัวตนของคุณหรือสามารถใช้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้เมื่อใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น 

     คำว่า ‘เจ้าของข้อมูล’ อธิบายถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณ?
     เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา อนาคต ปัจจุบัน และอดีต: นักเรียนและผู้ปกครอง พนักงานและผู้รับเหมา ผู้บริจาคและผู้สนับสนุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับหรือเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น:

 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อฉุกเฉิน
 • ที่อยู่ IP ข้อมูลตำแหน่ง และสถิติและการวิเคราะห์เว็บไซต์ 
 • คุกกี้ของเว็บไซต์ (Cookie Wow);
 • วันเดือนปีเกิดของนักเรียน สัญชาติ รายละเอียดครอบครัว
 • การรับเข้าเรียน บันทึกทางวิชาการ วินัย และการศึกษาอื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง สคริปต์และเครื่องหมายการสอบ
 • ข้อมูลการจ้างงานของผู้ปกครอง;
 • การบันทึกภาพ เสียงและวิดีโอ
 • ข้อมูลทางการเงินและเอกสารระบุตัวตน (เช่น สำหรับการประเมินทุนการศึกษาหรือการระดมทุน)
 • ข้อมูลพนักงานและอดีตพนักงาน รวมถึงการสรรหา การฝึกอบรม การจัดการผลการปฏิบัติงาน บัญชีเงินเดือน และข้อมูลทรัพยากรบุคคลอื่นๆ

     ในฐานะโรงเรียน เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นครั้งคราว ซึ่งระบุว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภท “ละเอียดอ่อน” หรือ “ข้อมูลเฉพาะ” เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ: 

 • สุขภาพ;
 • ความต้องการการศึกษาพิเศษ 
 • ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (เช่น ลายนิ้วมือ การจดจำใบหน้า)
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและการคุ้มครอง/สวัสดิภาพเด็ก 
 • บันทึกการให้คำปรึกษา
 • เชื้อชาติ; 
 • ศาสนาหรือ
 • ประวัติอาชญากรรม 


เราจะได้รับข้อมูลของคุณได้อย่างไร?
     เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราประมวลผลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (หรือบ่อยครั้งในกรณีของนักเรียน จากผู้ปกครองของพวกเขา ในบางกรณี เรารวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ตัดสิน/ผู้อ้างอิง และโรงเรียนก่อนหน้านี้ หรือจาก แหล่งข้อมูลสาธารณะ
นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อ:

 • คุณแสดงความสนใจที่จะให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนของเรา
 • คุณได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม (หรือได้เข้าร่วม) หนึ่งในกิจกรรมของเรา
 • คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา;
 • คุณต้องการสมัครเป็นผู้ปกครองหรือเป็นนักเรียน
 • คุณลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลจดหมายข่าวและ/หรือหนังสือชี้ชวนของเรา
 • คุณได้แสดงความสนใจที่จะทำงานให้กับหรือร่วมกับเรา; หรือ
 • คุณเป็นพนักงานของเราหรือเป็นองค์กรที่เรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย


เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?
     เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ (หรือ “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (ประเภทที่ละเอียดอ่อน/พิเศษหรืออย่างอื่น) เราจะดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ (รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับการปกป้องหรือการจ้างงาน) เราใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ จะได้รับความปลอดภัย รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ และการเข้าถึงระบบโรงเรียน ในหลักสูตรธุรกิจโรงเรียน เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้มาตรา 26 ของ PDPA หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล “หมวดหมู่พิเศษ” หรือ “ละเอียดอ่อน” ตามความเหมาะสม) กับบุคคลที่สาม เช่น คณะกรรมการสอบ พยาบาล/แพทย์ของโรงเรียน ที่ปรึกษาวิชาชีพของโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรายังอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับองค์กรอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางกฎหมาย หรือในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณให้ทำเช่นนั้น  เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลกับสมาคมผู้ปกครอง-ครูเพื่ออำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นอกจากนี้ ระบบบางส่วนของเราได้รับการจัดการหรือดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (เช่น ฐานข้อมูลที่โฮสต์ เว็บไซต์ของโรงเรียน ปฏิทินของโรงเรียน ที่ทำการไปรษณีย์ของโรงเรียน และพอร์ทัลของโรงเรียนของฉัน หรือผู้ให้บริการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์) 

     การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลเหล่านี้ต้องเป็นไปตามการรับประกันตามสัญญาว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามคำแนะนำเฉพาะของเราเท่านั้น เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มาเว้นแต่เราจะมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองในระดับที่เท่าเทียมกัน

     นอกจากนี้ โรงเรียนจะให้ข้อมูลแก่นักเรียน/ผู้ปกครองแต่ละคน (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของเด็กที่เกี่ยวข้อง) ตามความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของโรงเรียน

     นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น ๆ แต่ในการดำเนินการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของข้อสัญญามาตรฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับผู้ประมวลผลข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น ๆ สามารถขอได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ info@carrollprep.ac.th


วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
     เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเราในฐานะโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราใช้ข้อมูลเพื่อ:

 • การคัดเลือกและการรับนักศึกษา
 • การจัดหาการศึกษาและการเพิ่มคุณค่าให้กับนักเรียนของเรา รวมถึงการบริหารหลักสูตรของเรา ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของนักเรียนและความต้องการทางการศึกษา รายงานเรื่องเดียวกันทั้งภายในและต่อผู้ปกครอง การบริหารจัดการการรับสมัครของนักเรียนในการสอบสาธารณะ และการจัดหาข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักเรียน (รวมถึงหลังจากที่นักเรียนออกไปแล้ว)
 • การให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและบริการที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษา
 • การดูแลรักษาสวัสดิการของนักเรียนและการจัดให้มีการดูแลด้านศีลธรรม สวัสดิการ การบริการด้านการดูแลสุขภาพ และการสนับสนุน
 • การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับนักเรียน เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบ
 • การจัดการด้านปฏิบัติการรวมไปถึงการรวบรวมบันทึกนักเรียน การบริหารใบแจ้งหนี้ ค่าธรรมเนียม และบัญชี การจัดการทรัพย์สินของโรงเรียน การจัดการด้านการจัดการด้านความปลอดภัย (รวมถึงการใช้กล้องวงจรปิดตามนโยบายกล้องวงจรปิดของเราและการติดตามระบบไอทีและการสื่อสารของโรงเรียนตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา การบริหารและการดำเนินการตามกฎและนโยบายของโรงเรียนสำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ และการบำรุงรักษาเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์)
 • การบริหารพนักงานรวมถึงการสรรหาพนักงาน/การว่าจ้างผู้รับเหมา การบริหารการจ่ายเงินเดือน เงินบำนาญ และการลาป่วย การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน ความสามารถ หรือขั้นตอนการลงโทษ และการรักษาบันทึกทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมสำหรับพนักงานปัจจุบันและอดีตพนักงาน และการให้เอกสารอ้างอิง
 • ความก้าวหน้ารวมทั้งการระดมทุน
 • วิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลประชากร และพฤติกรรมผ่านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และคุกกี้ 
 • การโปรโมตโรงเรียนของเราผ่านทางเว็บไซต์ หนังสือชี้ชวนของเรา สิ่งพิมพ์และการสื่อสารอื่น ๆ ของเรา (รวมถึงผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของเรา)
 • การรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและอดีตพนักงานของเรา
 • สำหรับการเก็บบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และน่าจดจำที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์

     ฐานทางกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคืออะไร
เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ข้างต้นโดยอิงตามฐานทางกฎหมายหนึ่งหรือหลายฐานต่อไปนี้:

 • เราได้รับความยินยอมจากบุคคลให้ทำเช่นนั้น (หรือของผู้ปกครอง หากเหมาะสม) คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไปที่   info@carrollprep.ac.th
 • เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา (เช่น สัญญาการจ้างกับสมาชิกพนักงาน)
 • เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ในเรื่องนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้หรือปฏิบัติตามสิทธิหรือภาระผูกพันใดๆ ที่กฎหมายกำหนดหรือบังคับใช้เกี่ยวกับการจ้างงาน และ/หรือเพื่อป้องกันและตรวจจับอาชญากรรม และเพื่อช่วยเหลือในการสืบสวน (รวมถึงการสืบสวนคดีอาญา) ที่ดำเนินการโดยตำรวจและหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ
 • จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลที่สาม “ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย” เหล่านี้รวมถึงผลประโยชน์ของเราในการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง การส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในชุมชนโรงเรียน และความสนใจของเราในการจัดการและดำเนินงานโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ 
 • มีความจำเป็นต้องปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคล (ในบางสถานการณ์ที่จำกัด เช่น เมื่อนักเรียนประสบอุบัติเหตุที่คุกคามถึงชีวิตหรือการเจ็บป่วยขณะอยู่ที่โรงเรียน และเราต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนนั้นเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับทันทีและเหมาะสม การดูแลทางการแพทย์);
 • จำเป็นสำหรับการจัดทำ การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
 • มีความจำเป็นด้วยเหตุผลที่เป็นประโยชน์สาธารณะอย่างมาก รวมถึงวัตถุประสงค์ในการปกป้อง
 • เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ รวมทั้งการวินิจฉัยทางการแพทย์ และการจัดให้มีการดูแลสุขภาพหรือการรักษาสำหรับนักศึกษา การจัดการระบบการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเพื่อการประเมินความสามารถในการทำงานของเจ้าหน้าที่
 • จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเก็บถาวร การวิจัย หรือทางสถิติ


ความยินยอม
     ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย (“PDPA”) สิทธิ์เป็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (เช่น เจ้าของข้อมูล) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เรามักจะอาศัยความยินยอมจากผู้ปกครอง เว้นแต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของการประมวลผลที่เป็นปัญหา และอายุและความเข้าใจของนักเรียนแล้ว จะเหมาะสมกว่าที่จะพึ่งพา ความยินยอมของนักเรียน 

     ผู้ปกครองควรตระหนักว่าในสถานการณ์ดังกล่าว พวกเขาอาจไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของเด็ก สิทธิของผู้ปกครองตามกฎหมายหรือภายใต้สัญญาของพวกเขา และคำนึงถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

     โดยทั่วไปแล้ว เราจะถือว่าไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากนักเรียน (และควรใช้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่เหมาะสมกว่าตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น) สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปแก่ผู้ปกครอง เช่น เพื่อจุดประสงค์ในการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับกิจกรรม ความก้าวหน้า และพฤติกรรมของนักเรียน และเพื่อผลประโยชน์ของสวัสดิการของนักเรียน เว้นแต่ในความเห็นของโรงเรียน มีเหตุผลที่ดีที่จะทำเป็นอย่างอื่น

     อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นักเรียนต้องการแจ้งข้อกังวลอย่างเป็นความลับกับเจ้าหน้าที่และไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ผู้ปกครองทราบ เราอาจมีภาระผูกพันในการรักษาความลับ เว้นแต่เราจะเห็นว่ามีเหตุผลที่ดีที่จะทำเป็นอย่างอื่น เช่น ในกรณีที่โรงเรียนเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดของนักเรียนหรือนักเรียนคนอื่นๆ หรือเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนด

     ความรับผิดชอบของเราในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีอะไรบ้าง?
ในทุกกรณี เมื่อเรารวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) ของประเทศไทย (“PDPA”) และกฎหมายและ/หรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหากมีผลบังคับใช้ 

คุณมีสิทธิ์อะไรบ้างในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?
     ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล คุณมีสิทธิ์ที่จะ:

 • รับสิทธิ์เข้าถึงและสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นทางกฎหมาย)
 • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณหากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง
 • กำหนดให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี
 • ขอให้เราจำกัดกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลของเราในสถานการณ์บางอย่าง
 • รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณซึ่งคุณมอบให้เราในรูปแบบที่เหมาะสมที่คุณระบุ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น
 • คัดค้าน โดยอาศัยเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ต่อกิจกรรมการประมวลผลเฉพาะใดๆ ของเราที่คุณรู้สึกว่ากิจกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไม่สมส่วนต่อสิทธิของคุณ (รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการรับการระดมทุนหรือการสื่อสาร และคัดค้านการที่เราจัดทำโปรไฟล์ของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนหรือติดต่อสื่อสาร)
 • ในกรณีที่การประมวลผลของเราขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนั้นได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลของเราโดยได้รับความยินยอมก่อนที่จะเพิกถอน

 
     หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลซึ่งเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูล โปรดส่งคำขอของคุณโดยส่งอีเมลถึงเราที่   info@carrollprep.ac.th โปรดทราบว่าสิทธิ์เหล่านี้ไม่ใช่สิทธิ์เด็ดขาด และเราอาจมีสิทธิ์หรือจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอหากมีข้อยกเว้นหรือการยกเว้นเราจะตอบกลับคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และในกรณีใด ๆ ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย  เราพยายามให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บไว้เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดและถูกต้องที่สุด โปรดแจ้งให้  info@carrollprep.ac.th ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ เช่น รายละเอียดการติดต่อที่เก็บไว้เกี่ยวกับคุณ 

    หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ในข้อมูลใด ๆ ของคุณ โปรดติดต่อเราที่   info@carrollprep.ac.th

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?
    ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยยึดตามฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานตามที่ระบุไว้ข้างต้น และเฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือตามที่กฎหมายกำหนด  

ติดต่อเรา
     หากคุณมีคำถาม คำขอ หรือปัญหาใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราสามารถติดต่อได้ที่   info@carrollprep.ac.th