ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการเรียนของแคร์โรลล์ เพรพ อาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของนักเรียนในแต่ละคน

ค่าสมัครเรียน

THB 5,000
ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสนใจสมัครเข้าเรียน เมื่อชำระแล้วจะสามารถจองเข้าสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ค่าแรกเข้า

THB 100,000
ชำระเมื่อผู้ปกครองได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนจากโรงเรียน เป็นการยืนยันการเข้าเรียน ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ไม่สามารถของคืนเงินได้ บุตรของนักเรียนเก่าจะได้รับส่วนลด 20,000 บาท

ค่าประกันความเสียหาย

THB 75,000
ชำระพร้อมกับค่าแรกเข้า เงินจำนวนนี้สามารถขอคืนเงินได้ เมื่อนักเรียนจบการศึกษา หรือแจ้งล่วงหน้าเมื่อมีความประสงค์ย้ายสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค้างชำระ กรุณาศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติม

แคร์โรลล์ เพรพ สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษด้านการศึกษา

วิธีการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมชำระเป็นเงินบาท

อายุนักเรียน ค่าธรรมเนียม (บาท)
ชั้นเรียนก่อนวัยเรียน
195,000
ชั้นอนุบาล 1
195,000
ชั้นอนุบาล 2
205,000
ชั้นอนุบาล 3
210,000
ชั้นประถมศึกษา
210,000