กระบวนการของการรวบรวมข้อมูล การประเมินผล (Assessment)

เรียน ผู้ปกครองแคร์โรลล์ เพรพ

ขณะนี้คุณพ่อคุณแม่เริ่มทยอยเข้ามาฟัง Assessment ของลูกๆ ขอเรียนให้ทราบดังนี้

การประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการของการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนรู้อะไรและทำอะไรได้บ้าง ซึ่งมีวิธีการหลายอย่างที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น การสังเกตผู้เรียนขณะที่กำลังเรียน การตรวจสอบสิ่งที่ผู้เรียนสร้างขึ้น หรือการทดสอบความรู้ เพื่อที่จะใช้ข้อมูลนี้ในการพัฒนานักเรียนต่อไป
การประเมินผล (Assessment) ไม่ใช่การประเมินค่า (Evaluation) ดังนั้นเราไม่ตัดสินว่านักเรียนเรียนดี ความสามารถดีหรือไม่จากการประเมินผลนี้

แบบประเมินในภาคการศึกษานี้ได้มีการพัฒนาให้มีความละเอียดมากขึ้น

เด็ก K0-K1 ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงพัฒนา “Kitten” และ “Cat” (ถือว่ามีพัฒนาการตามวัย หากมีทักษะใดที่คุณครูเป็นห่วง จะมีการพูดคุยรายบุคคล)

นักเรียนอนุบาล 2 ถึง ระดับประถม ส่วนใหญ่มีพัฒนาการ “Cat” มีความหมายว่า พัฒนาตามวัย
ปัจจุบันแบ่งเป็น Cat-Understanding, Cat-Intigrating, Cat-Expanding, Cat-Connecting

และ EM สำหรับ Emerging หมายความว่า เด็กกำลังจะเข้าใกล้ระดับถัดไปแล้ว

(รายละเอียดของแต่ละทักษะ แต่ละระดับพัฒนาการรับที่ครูประจำชั้น)

Growth คือ ส่วนที่บอกว่านักเรียนพัฒนาขึ้นจากเดิมหรือไม่ เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีทักษะตั้งต้นไม่เหมือนกัน
หากนักเรียนมีผลประเมิน Kitten แต่นักเรียนมี Growth ที่แสดงว่าพัฒนา ถือว่านักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น

คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมว่า ข้อมูลการประเมินผลควรเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่รู้และใช้ทำงานร่วมกันเท่านั้น
การพูดคุยเกี่ยวกับเด็ก ว่าเด็กทำสิ่งนั้นไม่ดี ทำสิ่งนี้ไม่ได้ ไม่ควรเกิดขึ้นต่อหน้าเด็ก
อย่าลืมว่าเด็กกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาตัวตน และตัวตนถูกหล่อหลอมขึ้นจากสิ่งแวดล้อม จากบุคคลสำคัญในชีวิต เช่น พ่อแม่ครู และเพื่อน
เมื่อเด็กคิดว่า พ่อแม่ ครู เพื่อน มองเขาอย่างไร ความคิดนั้นจะกำหนดตัวตนของเด็ก

เป็นเรื่องสำคัญมากที่พ่อแม่จะต้องระมัดระวังความรู้สึก ความคาดหวัง ของตนเอง และการให้ feedback กับลูก

สิ่งที่เด็กควรรับรู้ คือ “เด็กกำลังพัฒนา ทำทุกวันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ”

ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนานักเรียนเป็นอย่างดีเสมอมา

 

Carroll Preparatory Primary & Preschool