ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567

Carroll Prep Primary Scholaship 2024

เด็กๆ ทุกคนควรได้รับการศึกษาที่ดี แต่การศึกษาที่ดีตามมาด้วยต้นทุนสูง เมื่อสวัสดิการพื้นฐานของประเทศไม่สามารถสนองคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชากรได้ ทุกคนต้องพึ่งพาตนเอง รายได้-เงินเดือน เป็นส่วนสำคัญของคุณภาพชีวิต บุคลากรคุณภาพ ครูที่ดี ก็ต้องการเงินเดือนที่เหมาะสม 

ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาที่แคร์โรลล์ เพรพ เป็นส่วนเล็กๆของการทำประโยชน์เพื่อสังคม มีเป้าหมายเพื่อแสดงความยกย่องนับถือ สนับสนุนบุคคล ครอบครัว ที่ช่วยเหลือสังคม มีจิตอาสา มีความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ มีความมุ่งมั่นอยากช่วยเหลือและแก้ไข เพราะเราเชื่อว่านั่นคือส่วนสำคัญของสังคมที่ขาดหายไปในปัจจุบัน

ทุนการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา 

สำหรับปีการศึกษา 2567 นี้ แคร์โรลล์ เพรพ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1,2 จำนวน 5 ทุนการศึกษา โดยแบ่งเป็น

1. ทุนการศึกษาเต็มจำนวน 1 ปีการศึกษา ชำระค่าแรกเข้า ประกัน ตามปกติ “จำนวน 1 ทุนการศึกษา”
เงื่อนไข : ผู้ปกครองสามารถทำประโยชน์เก็บชั่วโมงทุนได้อย่างน้อย 200 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
โดยผู้ปกครองสามารถช่วยเหลืองานต่างๆในกิจกรรมของศูนย์การเรียนและสมาคมผู้ปกครอง


2. ทุนการศึกษาส่วนลด 50% ของค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทั้งหมด 1 ปีการศึกษา ได้แก่ ค่าแรกเข้า
เงินประกัน ค่าธรรมเนียมการเรียน “จำนวน 1 ทุนการศึกษา”
เงื่อนไข : ผู้ปกครองสามารถทำประโยชน์เก็บชั่วโมงทุนได้อย่างน้อย 170 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
โดยผู้ปกครองสามารถช่วยเหลืองานต่างๆในกิจกรรมของศูนย์การเรียนและสมาคมผู้ปกครอง


3. ทุนการศึกษา 50,000 บาท เพื่อนำไปใช้ลดค่าธรรมเนียมการเรียน 1 ปีการศึกษา “จำนวน 2
ทุนการศึกษา”
เงื่อนไข : ผู้ปกครองสามารถทำประโยชน์เก็บชั่วโมงทุนได้อย่างน้อย 100 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
โดยผู้ปกครองสามารถช่วยเหลืองานต่างๆในกิจกรรมของศูนย์การเรียนและสมาคมผู้ปกครอง

ทุนการศึกษานี้ประเมินจากผู้ปกครองเป็นหลัก ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมเชิงบวกในศูนย์การเรียน

คุณสมบัติสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษา

วิธีการสมัคร

1. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวพอสังเขปพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
แนบวีดีโอของผู้ปกครองและนักเรียนพูดในหัวข้อ “Skills for the Future Student Must Have” Project: Parents and children can identify and showcase skills they believe will be essential,
such as problem-solving, creativity, communication, and adaptability.
ความยาวไม่เกิน 5 นาที แล้วส่งมาที่อีเมล์ admissions@carrollprep.ac.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

2. แคร์โรลล์ เพรพ ส่งอีเมลตอบรับ เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยภายใน 3 วันทำการ
(ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) ระหว่างนี้ผู้ปกครองควรเตรียมหลักฐาน ข้อมูล
เพื่อแสดงคุณสมบัติที่ครบถ้วนหากผ่านการคัดเลือก

3. ครอบครัวที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อนัดสัมภาษณ์
โดยผู้ปกครองจะต้องส่งสำเนาเอกสารเพื่อแสดงตนว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่ สูติบัตรนักเรียน
ทะเบียนบ้าน(หลักฐานที่อยู่) เกียรติบัตร, ภาพถ่ายในการทำกิจกรรม, จดหมายแนะนำ และอื่นๆ ภายใน 2
วันทำการ

4. ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ได้รับทุนตอบรับภายใน 5 วัน
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. เมื่อมีผู้ได้รับทุนการศึกษาสละสิทธิ์ ผู้ที่อยู่ลำดับถัดไปจะได้รับการติดต่อให้รับทุนโดยอัตโนมัติ
6. เมื่อการรับสมัครสิ้นสุดลง หากคณะกรรมการพบว่าคุณสมบัติของผู้ปกครองที่สมัครเข้ามาไม่ตรงกับเงื่อนไขทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง แคร์โรลล์ เพรพ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบทุนการแศึกษาข้างต้น การตัดสินมอบทุนทุกขั้นตอนรวมทั้งการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ตัวอย่างการสมัครขอทุนการศึกษา

หากไม่ได้รับการตอบกลับว่าได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วภายใน 3 วันทำการ กรุณาติดต่อเราเพื่อผลประโยชน์ของท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

Carroll Prep Line Official Account :  @carrollprep

โทร 02 954 2168 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

แท็กที่เกี่ยวข้อง

#Scholarship #School #Bangkokschool #Education  #CarrollPrepShool #Carrollprep #Hybridschool #Kindergarten #Primaryschool #ทุนการศึกษา #โรงเรียนทางเลือก #โรงเรียนประถมศึกษา #โรงเรียน