Deposit Fee เงินประกันความเสียหาย คืออะไร?

แคร์โรลล์ เพรพ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนต่อกลุ่มเพียง 12-15 คนเท่านั้น และในปัจจุบัน (2022) เรารับนักเรียนเพียง 2 กลุ่มต่อระดับชั้น ทำให้นักเรียนต่อระดับชั้นมีไม่ถึง 25 คนในแต่ละระดับ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนหลังชั้นเรียนเต็มแล้วจึงหมดโอกาสในการเข้าเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ  และจะต้องรอจนกว่าจะมีที่ว่างอีกครั้ง

ดังนั้นเมื่อโรงเรียนตอบรับนักเรียนคนใดเข้าเรียนมาแล้ว ทุกต้นเทอมของแต่ละภาคเรียน โรงเรียนจะมีการส่งจดหมายให้ผู้ปกครองแจ้งยืนยันการเรียนต่อภาคเรียนถัดไป เนื่องจากโรงเรียนจะต้องมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้า ทั้งอัตราการจ้างครู, จัดพื้นที่ วางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับภาคเรียนถัดไป  ทำให้โรงเรียนดำเนินไปอย่างเรียบร้อย 

นักเรียนที่มีเหตุจำเป็นและไม่ประสงค์เรียนต่อ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนที่รอเข้าเรียนมีเวลาในการเตรียมตัวและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสียโอกาส 

เงินประกันความเสียหายจึงมีไว้เพื่อรับรองตามสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า ผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือในการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าปรับ(ถ้ามี) รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดจากการย้ายออกกระทันหัน เมื่อทุกคนปฏิบัติตามสัญญา โรงเรียนจึงจะสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email