Afternoon Tea (PTA)

การเข้าร่วม PTA มีประโยชน์สำหรับผู้ปกครองในหลายๆด้าน  เป็นการสร้างเพื่อนใหม่ รู้จักโรงเรียนให้ดีขึ้นผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้สร้างความแตกต่างและพัฒนาโรงเรียน ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพความเป็นอยู่ การศึกษาของบุตรหลานของเรา   ซึ่งจะช่วยให้ตัวผู้ปกครองเองเติบโตอย่างมั่นใจในฐานะพ่อแม่ ความรู้สึกดีๆ ความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรบ้างส่งผลต่อลูกหลานของเราได้เห็นเป็นตัวอย่างและนำไปใช้ในชีวิต