PARENT ORIENTATION 2022

ภาพบรรยากาศงานวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนแคร์โรลล์ เพรพ ต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง บุคลากรทุกท่านที่มาร่วมงานและให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี