TEACHER TRAINING 2022

ช่วงปิดเทอม คุณครูยังพัฒนาตนเองเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่เหมาะสมตามช่วงวัยให้มีประสิทธิภาพ โดยเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “4 พัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่งเสริมได้อย่างมืออาชีพ” เด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบกับ 4 พัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เปิดเทอมนี้พบกันนะคะ