Young Hawks

𝐘𝐎𝐔𝐍𝐆 𝐇𝐀𝐖𝐊𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌  เป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและเด็กอายุ 1.6-3 ปี ได้มีประสบการณ์ในห้องเรียนร่วมกัน เป้าหมายเพื่อเตรียมตัวนักเรียนรุ่นเล็กให้พร้อมสำหรับการอยู่ในห้องเรียนด้วยตัวเอง