ห้องเรียนที่โอบรับความหลากหลายดีต่อลูกเราอย่างไร

ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษตระหนักดีถึงประโยชน์โรงเรียนที่โอบรับความหลากหลาย แต่ผู้ปกครองทั่วไปจำนวนมากอาจไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายนี้มีประโยชน์อย่างไรสำหรับลูกของตนเอง จริงๆแล้วห้องเรียนแบบนี้มีประโยชน์มากมายสำหรับเด็กทุกคน

ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ กฎหมายกำหนดให้ห้องเรียนทุกห้องสามารถรับเด็กที่มีความหลากหลายได้ โรงเรียนในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมีชั้นเรียนขนาดเล็กกว่า มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิธีการหลากหลาย ไม่ใช่แค่เรียนผ่านหนังสือเพียงวิธีการเดียว ซึ่งหมายความว่าเด็กทุกคนได้โอกาสที่จะเรียนรู้ในวิธีการเรียนที่หลากหลาย น่าสนใจ และได้รับการประเมินที่สามารถประเมินเด็กทุกคนได้อย่างเท่าเทียม  

นอกจากนั้น โรงเรียนจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาด้านวิชาการ มีความยืดหยุ่นในการจัดกลุ่มสอนนักเรียนตามความสามารถ สามารถสอนให้เด็กทุกคนอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนต้องสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะกับนักเรียนทุกคน

นอกจากนั้น เด็กๆ ได้โอกาสในการพูดคุยแบบเปิดเผยและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความแตกต่าง ทำให้เด็กได้รับการปลูกฝังให้เคารพผู้คนจากทุกภูมิหลังและความสามารถ นักเรียน ครอบครัวทุกคนได้รับข้อความสำคัญว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองและมีความเท่าเทียมกันจากบรรยากาศเป็นมิตรซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายในโลกแห่งความเป็นจริง

ประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสะท้อนถึงสังคมในชีวิตจริง ในการใช้ชีวิต การทำงาน พวกเราไม่ได้ทำงานร่วมกับอัจฉริยะอย่าง Mark Zuckerberg หรือ Steve Jobs เสมอไป ซึ่งการสื่อสารทำได้ง่าย แต่เราโต้ตอบกับบุคคลที่มีความสามารถและความคิดที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กๆ จะต้องเรียนรู้วิธีการสื่อสาร จูงใจ และทำงานร่วมกับเพื่อนที่หลากหลายตั้งแต่อายุยังน้อย 


ห้องเรียนที่โอบรับความหลากหลายนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะชีวิตที่จำเป็นเหล่านี้ เด็กเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับบุคคลที่มีความสามารถและภูมิหลังที่แตกต่างกัน เด็กๆ จะพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ ทักษะการสื่อสาร และความสามารถในการปรับตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันล้ำค่าในโลกปัจจุบันนี้ สภาพแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยกจะสอนให้เด็กๆ เห็นคุณค่าของความแตกต่างและยอมรับความหลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาประสบความสำเร็จ

และถ้าความหวังสูงสุดของคุณคือการเห็นลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข ผลการศึกษาวิจัยที่ยาวนานเกือบ 100 ปีของ Harvard Study of Adult Development พบว่าสาเหตุของความสุขในชีวิตคนนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่อง “ความสัมพันธ์” และความสัมพันธ์ที่ดีนั่นเกิดขึ้นได้เมื่อเรารู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ห้องเรียนที่มีความหลากหลายสามารถให้เด็กๆได้นั่นเอง