Choosing Us! : Unveiling the Unique Advantages

ทำไมต้องแคร์โรลล์ เพรพ?

ค่าเทอมแบบนี้เรียนอินเตอร์ดีกว่าไหม? 

แคร์โรลล์ เพรพ มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาเด็กให้มีตัวตนเชิงบวก รักการเรียนรู้ สามารถเผชิญสถานการณ์ยากลำบาก การเปลี่ยนแปลงของโลกไปได้โดยที่ยังมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี (Well-Being) ในขณะเดียวกันก็มีทักษะวิชาการที่สามารถจะใช้นำตัวเองไปให้ถึงเป้าหมายที่มีความหมายของตัวเองด้วย 

จากงานวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ตัวตนเชิงบวก รักการเรียนรู้ สามารถเผชิญสถานการณ์ยากลำบาก การเปลี่ยนแปลงของโลกไปได้โดยที่ยังมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี (Well-Being) นั้น สิ่งสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดจนจบช่วงชั้นปฐมวัย คือ การทำให้เด็กตระหนักรู้ในตนเอง รู้ว่าตัวเองเป็นใคร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ต้องการอะไร รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร การจะรู้สึกภูมิใจในตัวเอง เห็นคุณค่าในตนเองได้นั้น เด็กต้องรู้จักตัวเองก่อน 

เรื่องอารมณ์และสังคมเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แม้กระทั่งในผู้ใหญ่ก็มักประสบปัญหาด้านนี้ ประกอบช่วงวัยนี้เป็นวัยที่ต้องพัฒนาการเรื่องตัวตน อารมณ์ สังคม ก่อน 5 ขวบเพื่อเป็นรากฐานของการสร้างชีวิตที่ดีต่อไป แคร์โรลล์ เพรพจึงเลือกครูที่มีภาษาแม่เช่นเดียวกับเด็กเป็นครูประจำชั้น หากนักเรียนเป็นเด็กไทยก็ต้องมีครูประจำชั้นไทย และกำหนดให้ครูประจำชั้นอนุบาลดูแลเด็กเพียง 12 คนเท่านั้น กลุ่มเล็กๆ ทำให้ครูสามารถเห็นทุกคน เป็นโค้ชทางอารมณ์ให้เด็กได้เราใช้ภาษาเดียวกับภาษาแม่ของเด็กเพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องยากได้ง่ายที่สุด ไม่สร้างอุปสรรคในการเรียนรู้ทักษะดังกล่าว ครูประจำชั้นช่วยเด็กสะท้อนอารมณ์ จัดการอารมณ์ ถามให้เด็กคิด ระบุข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง สังเกตุตัวเอง ส่งสเริมให้เด็กที่กำกับตนเองได้ จัดการอารมณ์ตนเองได้และนำไปสู่ทักษะสังคมที่ดีด้วย เด็กเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ รู้จักสร้างและรักษาความสัมพันธ์และตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ

UNVEILING THE UNIQUE ADVANTAGES

Self-esteem การเห็นคุณค่าในตนเอง ความรู้สึกที่ส่งผลต่อทิศทางการใช้ชีวิตของมนุษย์ เรารู้สึกตัวเองไม่มีค่า เราจะไม่มีวันเห็นตัวเองดี แม้ว่าจะทำอะไรสำเร็จแค่ไหนก็ตาม  ในเมื่อเราไม่มีค่า เราไม่มีตัวเลือก เราจะยอมรับคนทุกประเภท แม้เขาจะทำร้ายร่างกาย ทำให้เราทุกข์ใจซ้ำๆ เราก็จะทนอยู่เพราะคิดว่าตัวเราก็ได้มากไปกว่านี้ไม่ได้ เราทำได้แค่นี้ ไปได้เท่านี้  ความรู้สึกนี้ที่ชี้เป็นชี้ตายเส้นทางชีวิต วิจัยพบว่าเด็กมีมันเกือบเท่าผู้ใหญ่ เมื่ออายุ 5 ขวบ 

Self-Esteem Research

แน่นอนว่า ไม่ใช่แค่แคร์โรลล์ เพรพ ที่เห็นความสำคัญของทักษะและพัฒนาการดังกล่าวนี้ แต่โปรแกรมนานาชาติชั้นนำทุกประเทศก็เห็นความสำคัญของมันเช่นกัน และแคร์โรลล์ เพรพ ถูกออกแบบมาให้เราสามารถสร้างเด็กแบบนี้ได้จริง เด็กที่ความอยากรู้อยากเห็น การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สื่อสารอย่างมั่นใจ หลากหลายแบบ และมากกว่า 1 ภาษา เด็กมีส่วนร่วม วางแผนการเรียนร่วมกับครู นำเสนอผลงาน ประเมินตัวเอง เข้าใจวัฒนธรรมตนเองและผู้อื่น คิดวิเคราะห์บูรณาการหลายทักษะ ตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ รับผลของการกระทำ คิดแก้ปัญหา ความท้าทาย พร้อมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลง ร่วมสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ และรักที่ทำให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้น และเหตุผลที่เราสามารถทำทุกอย่างนี้ได้จริง เพราะเรามีขนาดเล็ก เน้นเด็กกลุ่มเล็ก และเน้นครูคุณภาพ ครูที่แคร์เด็กเท่านั้น

IB PRIMARY YEAR PROGRAMME

เราใช้หลักสูตรของ Ontario (CA) เป็นหลัก เนื่องจากให้ความสำคัญกับความหลากหลายของเชื้อชาติ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันโลกอยู่เสมอ โดยใช้เนื้อหาจากหลักสูตรของไทยประกอบด้วย ทักษะภาษาไทย สังคม วัฒนธรรมไทยเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างตัวตนของเด็ก เด็กไทยที่ไม่เข้าใจตัวเอง ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของตัวเอง จะขาดความรู้สึก “belonging” จะไทยก็ไม่เชิง จะต่างชาติก็ไม่ใช่ ซึ่งตามหลักสากลแล้วเด็กต้องรู้จักที่มาที่ไปและเข้าใจเชื้อชาติ สัญชาติของตัวเอง  

 

UNVEILING THE UNIQUE ADVANTAGES

IB PYP
 • Who We Are
  ธรรมชาติของตัวตน ความเชื่อ คุณค่า ร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ จิตวิญญาณ ความสัมพันธ์ เพื่อน วัฒนธรรม ความหมายของชีวิต
 • Where We Are in Place and Time
  ประวัติความเป็นมาของเผ่าพันธ์ตัวเอง ประวัติส่วนตัว ความสัมพันธ์เชื่อมของสังคมตนเองและสังคมอื่น
 • How We Express Ourselves
  ค้นพบและแสดงออกความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ คุณค่า ความคิดสร้างสรรค์
 • How The World Works
  ความเชื่อมโยงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและชีวิต
 • How We Organize Ourselves
  สังคม ชุมชน การตัดสินใจเพื่อส่วนรวม ผลต่อมนุษย์และชุมชน
 • Sharing The Planet
  รับผิดชอบทรัพยากรโลก แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทักษะภาษาอังกฤษ

เป็นความเข้าใจผิดถ้าหากคิดว่าต้องใช้ภาษาให้เยอะที่สุดโดยไม่สนใจทักษะอื่น การจะทำให้เด็กสื่อสาร อ่าน เขียน ในภาษาอื่นเพิ่มเติมได้ ใช้มากกว่าการฟัง การพูดตาม มีงานวิจัยลองเปรียบเทียบเด็กที่เรียนภาษาจีนผ่านทีวี และเด็กที่มีคนจีนมาเล่นด้วยที่บ้าน พบว่าเด็กที่เรียนผ่านทีวีไม่ได้ผล เมื่อสืบว่าเกิดจากอะไรก็พบว่า เด็กจะเรียนรู้ภาษาก็ต่อเมื่อมันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้ สิ่งที่เด็กแคร์มากที่สุดคือความสัมพันธ์ ดังนั้นไม่ว่าจะอัดเรียนทั้งวัน แต่ครูไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับเด็กได้ ชั้นเรียนใหญ่เกินไป ไม่สามารถสร้างสัมพันธ์รายบุคคลได้ เด็กก็ไม่พัฒนาอยู่ดี โดยเฉพาะเด็กที่ขาดความมั่นใจ ไม่กระตือรื้อล้นที่จะซักถาม ไม่มีสมาธิ กำกับควบคุมตนเองไม่ได้ ยิ่งเพิ่มอุปสรรคการเรียนภาษา จะเห็นได้ว่า หากเราพัฒนาทักษะเหล่านี้ไปด้วย ก็จะยิ่งส่งเสริมทักษะภาษาได้ 

ทักษะการกำกับตนเอง ความอยากรู้อยากเห็น กล้าถาม เป็นทักษะที่ถ่ายทอดไปใช้ในทักษะอื่นได้ (Transferable Skill) ความสมดุล จะสร้างเด็กที่พัฒนาพร้อมทุกด้าน (Whole Child) ที่คำคัญคือคุณภาพนั้นสำคัญกว่าปริมาณ ขออร่อยย่อมทำให้เด็กอยากกินเพิ่ม 

จากการสำรวจนักเรียนระดับอนุบาล เด็กมีทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม สามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ อ่านและเขียนได้ด้วยการสะกดคำ (Decoding) และที่สำคัญเด็กมีความชอบ ความรักที่จะอ่านและเขียน ทักษะที่เด็กๆทำได้คือขีดสุดของพัฒนาการในช่วงวัยแล้ว 

แคร์โรลล์ เพรพ มุ่งเน้นพัฒนาเด็กจากตัวเด็กเอง เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด และไม่ได้ใช้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัด สัญชาติ ภาษา ความแตกต่างของบุคคล 

 

ทำไมไม่จดเป็นโรงเรียนนานาชาติ?

กฎกระทรวงเมื่อ 30 ปีก่อนไม่ได้เอื้อให้กรุงเทพสามารถมีโรงเรียนใกล้บ้านได้ แคร์โรลล์ เพรพ ต้องการอยู่ในชุมชนเพื่อลดการเดินทางของเด็กและผู้ปกครอง ประกอบการการออกแบบพื้นที่ที่กระตุ้นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันก็ทำให้เด็กผ่อนคลายไม่อยู่ในกรอบในระเบียบของกฎการจดทะเบียนโรงเรียนแบบใหม่

เมื่อเราต้องเลือกระหว่าง ทำพื้นที่ห้องเรียนให้เป็นห้องสี่เหลี่ยม มีประตูสองด้าน เพื่อให้จุนักเรียนได้ครบระดับชั้น กับ การได้สร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่กระตุ้นความสุข ความคิดสร้างสรรค์ และความน่าค้นหาที่ดีสำหรับเด็กมากกว่า เราจึงเลือกอย่างหลัง

แคร์โรลล์ เพรพ เชื่อมั่นว่านักเรียนของเราจะเติบโตเป็นพลเมืองของโลก สร้างสรรค์และเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ค้นพบตัวตนของตัวเอง รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อยากทำอะไร และนำไปสู่การวางแผนเส้นทางของตัวเองให้ประสบความสุข ความสำเร็จในแบบของตัวเอง

ขณะนี้แคร์โรลล์ เพรพ ตั้งเป้ารับนักเรียนเพิ่มภายในภาคการศึกษา 2567 อีกจำนวน 35 คน  มีการปรับ Deposit Fee สำหรับผู้ปกครองที่เข้าร่วม Parents Training ครบถ้วน และของขวัญพิเศษสำหรับนักเรียน 35 คนแรก ที่ร่วมทำให้เป้าหมายของเราสำเร็จ 

รายละเอียดค่าธรรมเนียม  คลิก
ติดต่อสอบถาม 02-954-2168 
Line :@carrollprep

 

UNVEILING THE UNIQUE ADVANTAGES

Carroll Prep School

Recent News

Movie Night