มาตรการเรียนรู้อย่างปลอดภัยที่ แคร์โรลล์ เพรพ

ข้อมูลชุดนี้สรุปมาตรการและขั้นตอนด้านความปลอดภัยที่เรามี เพื่อจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของเรา

หลักการสำคัญ

• สุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน เจ้าหน้าที่ และชุมชนของเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

• นักเรียนมีความต้องการด้านการศึกษาและพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของนักเรียน ซึ่งจะได้รับเมื่อนักเรียนได้เรียนที่โรงเรียน พบเจอกับคุณครูและเพื่อน

• แคร์โรลล์ เพรพเ ป็นองค์กรที่เอาใจใส่และคำนึงถึงความจำเป็นของพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมีความต้องการเฉพาะรายบุคคลแนวทางสำหรับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 2

• หาก PCR เป็นบวก แจ้งนักเรียนในห้องนั้นๆ ให้กักตัว ปิดห้องเรียนเป็นเวลา 3 วันเพื่อทำความสะอาด ติดตามที่มาของโรค ทีมผู้บริหารประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัย

• หาก PCR เป็นลบ นักเรียนทั้งมาเรียนตามปกติ

•นักเรียนที่ผลตรวจเป็นบวกจะอยู่บ้านและผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง (รวมถึงสมาชิกในครัวเรือน) กักตัวเองเป็นเวลา 10 วัน

• หากมีนักเรียนที่มีผลการตรวจเป็นบวก 2 คน ในห้องเรียนนั้นๆ ภายในช่วงเวลา 10 วัน นับจากวันที่เจอผลบวกรายแรก ปิดห้องเรียนและเริ่มเรียนออนไลน์ 10 วัน

• หากมีนักเรียนที่มีผลการตรวจเป็นบวก 4 คน ในห้องเรียนนั้นๆ ภายในช่วงเวลา 10 วัน นับจากวันที่เจอผลบวกรายแรก ปิดทำการเรียนการสอน ทีมผู้บริหารโรงเรียนประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมตามความจำเป็น

* หาก 10% ของนักเรียนในแต่ละห้อง ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง นักเรียนทั้งห้องเรียนออนไลน์ทั้งหมด งดเรียนที่โรงเรียนนโยบายความเป็นส่วนตัวของนักเรียนและโรคระบาด

Carroll Prep ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล การระบุตัวตนของนักเรียน โรงเรียนไม่สามารถให้ชื่อนักเรียนที่มีผลตรวจเป็นบวก (รวมไปถึงนักเรียนที่เป็นโรคติดต่ออื่นๆ) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง(หรือนักเรียน) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน โรงเรียนมีหน้าที่กำหนดว่าจะเปิดเผยเป็นบางกรณี โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทั้งหมด น

ความเป็นส่วนตัว ไม่ใช่ความลับ ไม่ใช่การปิดบังเรื่องไม่ดี

ความเป็นส่วนตัว คือ “การเลือก” ที่จะเปิดเผยข้อมูลกับใคร มากแค่ไหน เพื่อประโยชน์ใด

สิ่งที่เราทำได้?

– แจ้งข้อมูลให้นักเรียนในแต่ละห้อง เฉพาะห้อง/ พื้นที่/ ระดับชั้น ที่มีการตรวจพบเชื้อ COVID-19
– แจ้งให้ นักเรียนในแต่ละห้อง เฉพาะห้อง/ พื้นที่/ ระดับชั้น ให้มีการกักตัว
– ติดต่อนักเรียนบางคนที่มีการติดต่อใกล้ชิด (หรืออยู่ในห้องเรียนเดียวกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง) กับนักเรียนที่มีผลตรวจเป็นบวก เพื่อให้พวกเขาสามารถเลือกที่จะกักตัวเองได้


การฉีดวัคซีน

พนักงานของเราได้มีการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนแล้ว 100%

นักเรียนของเราที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  ฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน


การตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน

เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนทุกคนของแคร์โรลล์เพรพ จะต้องทดสอบแอนติเจนที่บ้าน (ATK) ก่อนเข้ามาที่โรงเรียน ไม่ว่าจะรับวัคซีนแล้วหรือไม่ โดยต้องทำการทดสอบที่บ้านสัปดาห์ละครั้งก่อนมาทำงาน

ผู้ปกครองจะตรวจ ATK TEST ให้กับนักเรียนเอง และส่งผลตรวจไปยัง Line Official Account ของทางโรงเรียน

นักเรียนหรือเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลตรวจ และมีผลบวกหรือไม่ส่งผลการทดสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงโรงเรียน / ผู้ใหญ่คนใดที่ต้องการเข้าโรงเรียนจะต้องให้ผล ATKที่ให้ผลลบพร้อมกับการแจ้งการนัดหมายที่ได้รับการยืนยัน

(ปัจจุบันมีการพัฒนา มอบหมายหน้าที่ในการตรวจเช็ค ATK ของทุกคนอย่างรอบครอบ เพื่อป้องกันการตกหล่น)ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเมื่อมีอาการป่วย

เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนทุกคนที่มีอาการป่วย ไม่ควรไปโรงเรียน และต้องไม่มีอาการ 48 ชั่วโมงก่อนมาโรงเรียน นักเรียนที่แสดงอาการป่วยจะถูกแยกออกและส่งกลับบ้านทันที