PROJECT-BASED LEARNING

การเรียนรู้ผ่านโครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) คือ การที่เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือทำสิ่งที่มีความหมายต่อตัวเด็ก เป็นที่สนใจของเด็ก และสิ่งที่ทำนั้นส่งผลต่อโลกจริง โดยทั่วไปโครงการมักเริ่มจากเด็กสนใจเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่าง หรืออยากแก้ปัญหาบางอย่าง แล้วจึงนำหัวข้อที่สนใจนั้นมาเสนอเพื่อทำโครงการ คุณครูมีหน้าที่นำความสนใจเหล่านั้นมาขยาย เพื่อดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง มีปัญหาอะไรบ้าง และเริ่มต้นโครงการนี้อย่างไร ใต้เบื้องหลังโครงงาน ครูจากหลากหลายสาขาวิชาจะประชุมร่วมกันเพื่อดูว่าการทำโครงการนั้นครอบคลุมตัวชี้วัดตามหลักสูตรตัวไหนได้บ้าง 

โดยทั่วไปโครงการมักใช้เวลาตั้งแต่ 2 อาทิตย์ไปจนถึงหลายเดือน แล้วแต่ขนาดและความซับซ้อนของโครงการ การทำโครงการจะเหมือนการทำงานจริง ที่เด็กจะต้องลองผิดลองถูกไปพร้อมกับคุณครู แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ลองใหม่ และทำงานร่วมกับคนหลากหลายอายุ หลังจากนั้นเมื่อโครงการสำเร็จ โครงการนั้นจะต้องได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน หรือได้นำเสนอสู่สาธารณะ  

จะเห็นว่าการเรียนผ่านโครงการนั่นมีความซับซ้อนมากกว่าการทำกิจกรรม เช่น การประดิษฐ์ การระบายสี หรือปั้นแป้งโดว์

 

แคร์โรลล์ เพรพ ใช้หลากหลายวิธีการในการเรียนการสอน และการเรียนผ่านโครงการก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่แคร์โรลล์ เพรพ ใช้ในการสอนเด็กๆให้ทำงานในโลกของความจริง บ่อยครั้งโครงการของเรามีความซับซ้อน ใช้เวลานาน ดูตัวอย่างของโครงการที่เด็กๆเคยทำได้ที่   Butterfly Pea Project. 

 

ปัจจุบัน โครงการที่เด็กๆ กำลังทำอยู่ได้แก่ โครงการทำบ้านนกและโครงการจัดงานวันภาษาไทย เป็นต้น 

วิดีโอ Project Based Learning คืออะไร

Book a tour (short form)
ex. Jan 12,2022